Tự học PM

A fine WordPress.com site

Direct/Indirect Cost – Chi phí trực tiếp vs Chi phí gián tiếp

leave a comment »

Ngoài Fixed/Variable Cost, buổi thảo luận ngày 2013/6/21 cũng mất thêm khoảng nửa tiến nữa về Direct/Indirect Cost.

Direct/Indirect Cost là việc phân loại chi phí theo phương pháp phân phối chi phí cho một đối tượng chịu chi phí.

  1. Direct Cost (Chi phí trực tiếp): là chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu phí và có thể tính trực tiếp cho đối tượng đó một cách rõ ràng. Nguyên văn định nghĩa tiếng Anh trong PMBok: These costs are attributed directly to the project work and cannot be shared among projects (Ex: Wages, Material, Equipment,…)
  2. Indirect Cost (Chi phí gián tiếp): cũng là loại chí phí liên quan đến đối tượng chịu phí nhưng không thể tính trực tiếp được cho đối tượng chịu phí một cách rõ ràng. Cụ thể, chi phí gián tiếp liên quan đến nhiều đối tượng chịu phí. Do vậy chi phí gián tiếp được phân bổ vào các đối tượng chịu phí theo một phương pháp phân bổ nào đó. Nguyên văn định nghĩa tiếng Anh trong PMBok: Overhead costs that incurred for the benifit of more than one project (Taxes, Training, Project management software licence,…)

direct_indirectcost

Ví dụ:

Chí phí trực tiếp:

  • Ở khía cạnh cty: chi phí dành cho Bộ phận phát triển, sản xuất trực tiếp tạo ra sản phẩm.
  • Ở khía cạnh project: là effort của quản lý (PM + PL + PMO + QA)  + Chi phí trực tiếp phát triển (Developer + Tester) + Chi phí thuê chuyên gia (nếu có) + Chi phí training nghiệp vụ/kỹ thuật đặc thù (nếu có) + Chi phí cài đặt môi trường/mua lisience đặc thù (nếu có) + Chi phí thuê đường truyền/mua sắm thiết bị riêng (nếu có).

Chi phí gián tiếp:

  • Ở khía cạnh công ty: Chi phí cho Ban giám đốc, Bộ phận Admin, HR, IT, Comtor (Về lâu dài mà nói thì Comtor cũng nên được tính vào chi phí trực tiếp là chuẩn bài nhất :)), Chi phí training để nâng cao technical chung cho nhân viên (việc này sẽ làm tăng năng suất của những người được training khi họ tham gia những dự án sau này).
  • Ở khía cạnh project: Chi phí cho Comtor

Written by hoantv

June 22, 2013 at 4:13 pm

Posted in 07. Prj Cost Mgt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: