Tự học PM

A fine WordPress.com site

EAC – Estimate at Completion

leave a comment »

Lexicon Definition: Trong PMBok định nghĩa gắn gọn về EAC như sau:

  • The expected total cost of completing all work expressed as the sum of the actual cost to date and the estimate to complete.
  • Là tổng chi phí dự kiến hoàn thành tất cả công việc, là tổng của chi phí thực tế cho đến nay và chi phí ước tính cho đến khi hoàn thành.

Objective: Create forecast based on past performance on the project.

Image

Calculation: Cách tính toán đã có công thức, tuy nhiên tùy thuộc vào ngữ cảnh (scenario) mà công thức cũng khác nhau.

  1. If the CPI is expected to be the same for the remainder of the project: EAC = BAC / CPI.
  2. If future work will be accomplished at the planned rate: EAC = AC + BAC – EV.
  3. If the initial plan is no longer valid: EAC = AC + Bottom-up ETC.
  4. If both the CPI and SPI influence the remaining work: EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI x SPI)]

Trong hầu hết các dự án đơn thuần sản xuất phần mềm và với quy mô vừa và nhỏ thì Project Cost = Project Effort.

Image

Ghi chú thêm: một số thuật ngữ dùng trong MS Project.

  1. BCWS = PV: Budgeted Cost of Work Scheduled
  2. BCWP = EV: Budgeted Cost of Work Performed
  3. ACWP = AC: Actual Cost of Work Performed
Advertisements

Written by hoantv

June 24, 2013 at 2:57 pm

Posted in 07. Prj Cost Mgt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: