Tự học PM

A fine WordPress.com site

Archive for the ‘08. Prj Quallity Mgt’ Category

Impact of poor quality?

leave a comment »

 1. Increased costs
 2. Decreased profits
 3. Low morale
 4. Low customer satisfaction
 5. Increased risk
 6. Rework
 7. Schedule delays

Image

Written by hoantv

September 12, 2013 at 4:12 pm

Pareto – Nguyên lý 80/20

leave a comment »

Nguyên lý Pareto hay quy luật 80/20 nói rằng trong rất nhiều sự kiện, 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Nhà tư tưởng quản trị doanh nghiệp Joseph M. Juran đề xuất quy luật này và đặt theo tên của nhà kinh tế người Ý Vilffredo Pareto người đã quan sát 80% đất ở Ý là thuộc sở hữu của 20% dân số.

Trong quản lý chất lượng, có một câu nói rất hay là: 80% vấn đề do 20% số nguyên nhân gây ra.

Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều câu nói liên quan đến quy luật này, ví dụ:

 1. 80% doanh thu do 20% số khách hàng đem lại.
 2. 20% chi phí đầu tư ban đầu đem lại 80% hiệu quả công việc.
 3. 80% thông tin quan trọng nhất chỉ gói gọn trong khoảng 20% nội dung, và cũng chỉ chiếm trong khoảng 20% thời gian đọc. –> Ngẫm lại thấy khá chuẩn.
 4. 80% những nỗ lực không tập trung của chúng ta chỉ đem lại 20% kết quả.

Image

Từ đây có thể rút ra một số kết luận là:

 1. Phải tìm cho được nguyên nhân gốc rễ gây là nhiều vấn đề và giải quyết dứt điểm những nguyên nhân này, đừng để cho nó trở thành mất kiểm soát.
 2. Những công việc ở thời gian initiation, planning và giai đoạn đầu của executing khả năng chỉ chiếm khoảng 20% effort, nhưng có thể đem lại 80% hiệu quả cho dự án.
 3. Trong công việc hàng ngày, phải biết sắp xếp độ ưu tiên công việc, giải quyết dứt điểm những công việc ưu tiên cao, tránh lãng phí thời gian.

Written by hoantv

July 9, 2013 at 4:11 pm