Tự học PM

A fine WordPress.com site

Archive for the ‘09. Prj HR Mgt’ Category

Stages of Team Development

leave a comment »

Xây dựng, phát triển team là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của PM, bởi vì tất cả công việc thực tế đều do team thực hiện. Không có team thì plan của PM chỉ ở trên giấy. Team không tốt thì không thể hoàn thành công việc theo plan được.Image

Việc phát triển team có 5 giai đoạn như sau:

ImageĐặc trưng của từng giai đoạn như sau:Image

Written by hoantv

July 10, 2013 at 3:36 pm

Posted in 09. Prj HR Mgt